ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 15.12.2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8405 ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.∆. 137/10 (ΦΕΚ230/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Β. Αιγαίου». 3. Την 116/2014 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε µε την 119/2014 όµοια Απόφαση του, για την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασµού της Περιφ. Β. Αιγαίου, την 3271/2014 Απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας και το 8/10/2014 πρακτικό Ορκωµοσίας της Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου. 4. Την 49366/2411/09.10.2014 (ΦΕΚ 627 Τ.Υ.Ο.∆.∆./10.10.14) απόφαση της Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, «Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τοµέων ευθύνης». 5. Την 50451/2456/14.10.2014 (ΦΕΚ 2769/Β/16.10.2014) απόφαση της Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». 6. Την 2/1/03.01.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου µε την οποία κατατάχθηκε το προσωπικό των Ν.Α. Λέσβου, Χίου και Σάµου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 7. Την 28/3/05.01.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου «Τοποθέτηση Προϊσταµένων Γεν. ∆/νσεων». 8. Την 57901/2772/24.11.2014 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Β. Αιγαίου τοποθέτησης Αν. Προϊστάµενου στη ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου. 9. Τον Ν. 1667/1986 «Αστικοί Συνεταιρισµοί». 10. Το άρθρο 87 παρ 4 και 8 του Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ 5 του άρθρου 106 του Ν.4199/2013 «∆ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών − Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.». 11. Το από 14-06-2015 καταστατικό του Συνεταιρισµού περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΣΥΝ.ΠΕ.» και δ.τ. «ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε». 12. Την υπ. αριθ. 68/2016 πράξη του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης µε την οποία εγκρίθηκε το από 14.06.2015 καταστατικό του ως άνω Συνεταιρισµού και διατάχθηκε η καταχώρισή του στο βιβλίο µητρώου Αστικών Συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης. 13. Την από 13.10.2016 αίτηση των ενδιαφεροµένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούµε άδεια σύστασης στο Συνεταιρισµό περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΣΥΝ.ΠΕ.» και διακριτικό τίτλο «ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Add Comment